Zagadnienie ochrony praw autorskich

Prawa autorskie dzieli się na dwa zasadnicze rodzaje: prawo osobiste i majątkowe. Pierwsze z nich jest niezbywalne, mówi ono o faktycznym autorstwie utworu. Prawo majątkowe jest natomiast prawem, które umożliwia uzyskiwanie korzyści ze swojego utworu.

Sprzeniewierzanie się temu prawu odbywa się różnorako: dana osoba bezprawnie twierdzi że jest autorem dzieła, albo że dana osoba pobiera korzyści z jego grania czy rozpowszechniania. W obu wypadkach osoba, której prawa są naruszone może dochodzić odpowiedniego zadośćuczynienia od tego, kto to prawo (zobacz kliknij ten adres http://winski.pl) złamał. Warto dodać, że ochronie podlega już sam pomysł na dzieło, nawet gdy nie nie został zrealizowany. Dochodzenie praw w takim przypadku bywa jednak niezwykle kłopotliwe.

Podatki

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Jaka ochrona przed łamaniem praw?
Najbardziej podstawowym sposobem na ochronę własności intelektualnej jest zarejestrowanie tej działalności – w takim przypadku najprościej jest dowieść autorstwa dzieła. Można to zrobić w sposób oficjalny, czego przykładem jest rejestracja znaków towarowych, w sytuacji innej twórczości, przykładowo dzieła muzycznego, jego autora można zarejestrować w odpowiedniej organizacji zbiorowego zarządzania. Taka czynność da poza tym korzyści z tytułu odsłuchań utworu. Organizacje zbiorowego zarządzania bronią uprawnień twórców, oprócz tego zajmują się zbieraniem w imieniu autorów należnych im środków. W wypadku niektórych dzieł, w szczególności naukowych tego typu ochrona nie jest wystarczająca. W takich sytuacjach za ochronę praw odpowiedzialny jest urząd patentowy znak towarowy również jest rejestrowany, jednak ten proces jest nieco mniej skomplikowany i nie wymaga tak szczegółowej dokumentacji.

Co w przypadku złamania prawa?
Każdy przypadek naruszenia prawa autorskiego jest unikatowy toteż zbiór praw o prawie autorskim jest aktem prawnym sporządzonym w taki sposób, by mógł być adaptowany do danego przypadku. Powinno się jednak pamiętać, że naruszenie tego prawa nie jest ścigane z urzędu, każde tego rodzaju odstępstwo trzeba więc zgłosić odpowiednim służbom. Wielu ludzi nie wie o tym, że narusza czyjeś prawa, ma to szczególne odzwierciedlenie w wirtualnej przestrzeni. Prawa autorskie w internecie zdają się nie istnieć, a szczególnie narażone są tu wszystkie treści graficzne. Dlatego przed wykorzystaniem obrazu znalezionego w sieci, warto sprawdzić z jakiej licencji korzysta jego autor.